B2 atelier

Stavební dozor

V situaci, kdy si většina stavitelů na své projekty k realizaci stavby najímá stavební firmy hrozí, že stavební firma neprovede sjednanou zakázku řádně a v dostatečné kvalitě. V této situaci pomůže právě nezávislý odborník ve funkci stavebního / technického dozoru.

Náplní činnosti technického dozoru je zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet případných reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

Výkon technického dozoru investora spočívá v:

 • Účasti při projednání návrhů smlouvy mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.
 • Účasti při předání a převzetí staveniště.
 • Průběžném informování objednatele o všech závažných okolnostech.
 • Kontrole a parafovaní dílčí vyúčtování stavebních prací a promítnout již poskytnuté zálohy.
 • Kontrole kvality prováděných prací a v případě potřeby sjednávat nápravu.
 • Kontrole těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.
 • Sledování předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací prováděných zhotoviteli stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly apod.).
 • Sledování a kontrolování vedení stavebních a montážních deníků.
 • Kontrole postupu prací dle časového plánu stavby a ustanoveními příslušných norem.
 • Kontrole řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí.
 • Přípravě podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na přejímkách, účast na kontrolních dnech stavby, účast na kolaudačním řízení.
 • Kontrole odstraňování vad a nedodělků.
 • Kontrole vyklizení staveniště zhotovitelem stavby.
 • Kontrolování, aby zhotovitel stavby udržoval čistotu na staveništi a jeho okolí.
 • Přípravě a řízení kontrolních dna stavby, které se budou konat dle potřeby a průběžně kontrolovat stavbu.
 • V případě potřeby telefonickém informování objednatele o prováděných opatřeních na stavbě.
 • Účastnění se při předání a převzetí stavby včetně převzetí příslušných dokladů (revize, zkoušky apod.).
 • Přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení stavby.
 • Zajištění kolaudačního řízení stavby.